Informacje prawne


Chociaż nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, przepisy prawne w Polsce zabraniają samodzielnego zakopywania zwłok zwierząt. Zakaz ten dotyczy nie tylko lasów, parków, terenów zielonych ale również również terenu własnej działki. Każdy kto zamierza pochować swojego pupila na własną rękę - łamie prawo i naraża się na wynikające z tego konsekwencje. 

Zgodnie z art. 154 §1 i §2 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971r., Nr 12, poz. 114) - kto wyrzuca na nienależący do niego grunt polny... padlinę lub inne nieczystości podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Dodatkowo w art. 162 §1 zapisano:  "kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca... padlinę lub inne nieczystości... podlega karze grzywny albo karze nagany"

Dysponowania własną działką jako potencjalnym miejscem pochówku zwierzęcia zabrania Ustawa o zachowaniu czystości i porządku w gminach. Przypisuje ona obowiązek zapewnienia transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części gminom i ich służbom (Dz. U. z 2013 poz. 1399, art. 3 ust. 2 pkt. 2c.). Usługi takie są świadczone odpłatnie a obowiązek poinformowania właściciela spoczywa na lekarzu weterynarii. Zwłoki zwierzęcia przekazywane są w takich przypadkach najczęściej do spalarni, razem z odpadami medycznymi i traktrowane jak odpad komunalny.

Organ samorządu może wydać zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na prowadzenie grzebowisk dla zwierząt. Miejsca takie charakteryzują się odpowiednim przygotowaniem oraz podlegają kontroli Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz lekarzy weterynarii. Każdy kto chce w godny sposób pochować swojego pupila powinien skorzystać z usług cmentarza dla zwierząt. Niezależnie od przepisów prawnych nie chcielibyśmy aby zwierzę, które słuzyło nam wiernie, odwzajemniało nasze uczucia i dawało radość, zostało potraktowane jak odpad komunalny. 

Korzystając z naszych usług mają Państwo pewność zachowania przepisów prawa i jednocześnie możliwość godnego pożegnania oraz pochowania swojego pupila.

 

Regulamin Cmentarza dla zwierząt w miejscowości Rakszawa-Węgliska prowadzonego przez   Spółdzielnię Socjalną “GALICJA”

1. Cmentarz dla zwierząt otwarty jest dla odwiedzających od 15 kwietnia do 15 listopada w soboty (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu).

2. W okresie innym niż wymieniony w pkt 1 Cmentarz dla zwierząt jest nieczynny dla odwiedzających.

3. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci do 12 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

4. Zabrania się:

    -  samodzielnego grzebania zwłok zwierząt,

    -  niszczenia zieleni,

     - niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury,

    -  wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych

5.  Dokonywanie na terenie cmentarza następujących czynności:

-  wykonywanie prac kamieniarskich,

-  wjazd wszelkimi pojazdami,   

-  przenoszenie i wynoszenie z cmentarza nagrobków i ich elementów,   

-  sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów,

wymaga uzgodnienia z Właścicielem. 

6.  Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją niniejszeg regulaminu.  

7. Godziny świadczenia usług:

  9.00 - 21.00 od poniedziałku do soboty ( odbiór zwłok do 12 godzin od chwili zgłoszenia).

 10.00 - 14.00 w niedziele i świeta

 

  


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych            w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że  SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA GALICJA ul. Krakowska 57, 35-111 Rzeszów   jest administratorem Państwa danych osobowych.                                                                                                                                                          

2. Dane osobowe przetwarzane są w celach bezpośrednio związanych z usługami, które świadczy Spółdzielnia Socjalna Galicja.

3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych co spowoduje zaprzestanie ich przetwarzania.

4. Państwa dane osobowe bedą przetwarzane przez czas nieokreślony,

5. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu również:   

    - prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,                                                                                                                                                                  

   - prawo do poprawiania swoich danych,     

  - prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,                                                                                                                                                              

  - prawo do przenoszenia danych,                                                                                                                                                                                                                         

  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym (firma księgowa, firma informatyczna, firma prawnicza).

 

Właścicielem Cmentarza dla zwierząt w miejscowości Rakszawa-Węgliska jest Spółdzielnia Socjalna „GALICJA z siedzibą w Rzeszowie          ul. Krakowska 57.

Kontakt:

telefon:  530-174-063

e-mail: cmentarzdlazwierzat@interia.pl

www.cmentarzdlazwierzat.eu

Rzeszów, 15.05.2016 r.

 

© Cmentarz dla zwierząt w Rzeszowie 2021. Kopiowanie materiałów zabronione.

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.